چگونه داده های خود را به نمودار های زیبا تبدیل کنیم؟

چگونه داده های خود را به نمودار های زیبا تبدیل کنیم؟
معرفی یک نرم افزار برای ترسیم نمودا رهای دو بعدی از داده های ذخیره شده