ریاکت برای غارنشینان 6 (تست نویسی با jest )

ریاکت برای غارنشینان 6 (تست  نویسی با jest )
اصلا به قیافه ی من میخوره تست نویس باشم آخه؟من تا حالا نتونستم با نوشت...