نشان دادن تمام منوها و زیر منوها از دیتابیس در لاراول

نشان دادن تمام منوها و زیر منوها از دیتابیس در لاراول
با ساده ترین روش و فراخوانی یک فانکشن