دانشگاه و آینده ؟ دانشگاه یا آینده ؟

دانشگاه و آینده ؟ دانشگاه یا آینده ؟
قراره تو این مطلب یک نگاهی بندازیم به این که دانشگاه یا آینده درست تره...