وحید واحدی، برنامه نویس، تیم لید، مدرس دوره های آموزشی | web programmer, technical lead, video instructor