چرا دیگه از فرانش استفاده نمیکنم؟

چرا دیگه از فرانش استفاده نمیکنم؟
از اولین دوره آموزشی که داخل وبسایت فرانش قرار دادم سه سالی میگذره و ا...