تحصیلات آکادمیک «مهندسی نرم افزار» لازمه؟

تحصیلات آکادمیک «مهندسی نرم افزار» لازمه؟
آیا مهندسی نرم افزار همان کد نویسی است؟