پردرآمدترین رشته‌های تحصیلی در ترکیه چیست؟

پردرآمدترین رشته‌های تحصیلی در ترکیه چیست؟
ترکیه از نظر امکانات تحصیلی و دانشگاه جایگاه و موقعیت خوبی دارد. جهت ب...