شروع یادگیری برنامه نویسی با چاشنی کمالگرایی – قسمت اول

شروع یادگیری برنامه نویسی با چاشنی کمالگرایی – قسمت اول
هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای ؟ / من در میان جمع و دلم جای دیگر است !