آیا در جلسه برنامه ریزی اسپرینت، بدهی فنی ایجاد می کنید؟

آیا در جلسه برنامه ریزی اسپرینت، بدهی فنی ایجاد می کنید؟
نوشتن تسک ها بر اساس وظایف اعضا یکی از اشتباهاتی است که می تواند برای...