الگوریتم اینستاگرام چطور کار می کند و چگونه می توانیم با آن هماهنگ شویم؟

الگوریتم اینستاگرام چطور کار می کند و چگونه می توانیم با آن هماهنگ شویم؟
نحوه عملکرد الگوریتم‌ های اینستاگرام