یه اتفاق خوب ولی عجیب!!!

یه اتفاق خوب ولی عجیب!!!
ممنون آقای مدائنی