متغیرها در کاتلین ، انواع آنها و تبدیل متغیرها

متغیرها در کاتلین ، انواع آنها و تبدیل متغیرها
آموزش متغیرها در زبان برنامه نویسی کاتلین و تبدیل انواع متغیرها به یکد...