6 چیز که قبل شروع پایتون (Python) باید بدانید

6 چیز که قبل شروع پایتون (Python) باید بدانید
بهتره قبل از اینکه شروع کنید پایتون را یاد بگیرید این 6 نکته را هم بدا...