لینوکس و تجربیات یک برنامه نویس از لینوکس به زبان خودش

لینوکس و تجربیات یک برنامه نویس از لینوکس به زبان خودش
ویدیو آموزشی درباره ی لینوکس و تجربیات مهندس نیک زاد از لینوکس در بحث...