آموزش مفاهیم خیلی پایه در ماشین لرنینگ

آموزش مفاهیم خیلی پایه در ماشین لرنینگ
قسمت اول از سری آموزشی ماشین لرنینگ با موضوع یادگیری با ناظر، یادگیری...