لی اوت در اندروید، بخش ۱ : مفاهیم اولیه

لی اوت در اندروید، بخش ۱ : مفاهیم اولیه
آموزش android layout ، در این بخش مفاهیم اولیه رابط کاربری اندروید توض...