20 سؤال مهم که در مصاحبه‌ی استخدامی PHP می‌پرسند!

20 سؤال مهم که در مصاحبه‌ی استخدامی PHP می‌پرسند!
در یک مصاحبه‌ی PHP چه سؤالاتی پرسیده می‌شود؟ بیست سؤال را به همراه جوا...