Smarty چیست؟ معرفی و توضیح ویژگی‌ها به همراه مثال

Smarty چیست؟ معرفی و توضیح ویژگی‌ها به همراه مثال
در صورت آشنایی با برنامه نویسی وب و کار در این حوزه ممکن است نام اسمار...