3 تا راه ساده که نذاری کامپیوترت ویروسی بشه.

3 تا راه ساده که نذاری کامپیوترت ویروسی بشه.
کامپیوتر شما تا زمانی که به اینترنت وصل هستید به طور مداوم در معرض انو...