جزیره کاتلین یا قهوه جاوا، مسئله این است!

جزیره کاتلین یا قهوه جاوا، مسئله این است!
سال ها بود که سعی می کردم یادگیری برنامه نویسی رو به صورت جدی شروع کنم...