کار با Gitlab CI/CD برای یکپارچه سازی پیوسته (Continuous Integration)

کار با Gitlab CI/CD برای یکپارچه سازی پیوسته (Continuous Integration)
سلامی دوباره ... یادمه همین دو سه ماه پیش بود که ما در حین کار متوجه ش...