دلیل آموختن YAML در عصر جدید دوآپس

دلیل آموختن  YAML در عصر جدید دوآپس
از آنجایی که «انسیبل» با زبان «پایتون» نوشته شده است میتوانیم از پایتو...