اشاره گرها در سی

اشاره گرها در سی
چرا از اشاره گر استفاده کنیم؟ اول, با استفاده از اشاره گرها می توانید...