اشنایی با باگ Sql Injection و نفوذ و هک وب سایت توسط ابزار Sqlmap در کالی لینوکس

اشنایی با باگ Sql Injection و نفوذ و هک وب سایت توسط ابزار Sqlmap در کالی لینوکس
باگ Sql Injection یه باگ معروفی است و امروزه نفوذ به وب سایت توسط باگ...