بررسی اصول SOLID در برنامه نویسی شی گرا

اصل Single Responsibility Principleاولین اصل در اصول پنجگانه SOLID اصل...