اَلگونَوَردی ۲: بازه ها را با هم ترکیب کنید! (حل شد توسط alireza.sharifianzadeh)

اَلگونَوَردی ۲: بازه ها را با هم ترکیب کنید! (حل شد توسط alireza.sharifianzadeh)
حل شد -- برنامه های بد را کامنت گذاری نکنید، بازنویسی کنید!