دیزاین پترن،‌ الگوی طراحی Builder

دیزاین پترن،‌ الگوی طراحی Builder
http://www.developit.ir/design-patternsمثال در دنیای واقعیتصور کنید در...