امن سازی ابتدایی روتر میکروتیک

امن سازی ابتدایی روتر میکروتیک
چند اسکریپت و توصیه ابتدایی به منظور امن سازی روتر میکروتیک