نصب Anaconda و چنتا دستور کاربردی | بخش دوم

نصب Anaconda و چنتا دستور کاربردی | بخش دوم
تو این بخش به نصب پکیج و ساخت محیط ها و مطالبی که تو بخش قبلی نگفتیم م...