مناسب ترین زبان برای حوزه های مختلف برنامه نویسی

مناسب ترین زبان برای حوزه های مختلف برنامه نویسی
بحث جذاب انتخاب زبان برنامه نویسی که هیچ وقت تمامی ندارد. در حال حاضر...