در بهشت ریاضی را به زور درس نمی‌دهند

در بهشت ریاضی را به زور درس نمی‌دهند
گزارشی از فعالیت‌های گروه رستا و مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر