زبان های برنامه نویسی static و dynamic

زبان های برنامه نویسی static و dynamic
زبان های برنامه نویسی از لحاظ typing به دو دسته dynamic type و static...