?چرا باید برنامه نویسی یاد بگیریم؟

?چرا باید برنامه نویسی یاد بگیریم؟
به مواردی که باعث میشه انگیزه بگیریم که یک زبان برنامه نویسی را انتخاب...