چطوری README جذاب بنویسیم

چطوری README جذاب بنویسیم
چیه README؟درواقع یه فایل متنی که پروژتونو توضیح میده.شامل اطلاعاتی در...