اگر زبان های برنامه نویسی سلاح باشن

اگر زبان های برنامه نویسی سلاح باشن
برنامه نویسان (سربازان) زبان (سلاح) به دست