اگر زبان های برنامه نویسی ماشین بودند

اگر زبان های برنامه نویسی ماشین بودند
اگر زبان های برنامه نویسی ماشین بودند چی می شد مثلا ....