تونستی بازیساز شی یا نه ؟

تونستی بازیساز شی یا نه ؟
داداش بسه دیگه این مسیرت تموم نشد ؟