نوشتن برنامه ( بازی snake ) با زبان سی پلاس پلاس ( به روز رسانی شد )

نوشتن برنامه ( بازی snake ) با زبان سی پلاس پلاس ( به روز رسانی شد )
قصد من این بود وقتی برنامه (‌بازی snake )‌ رو کاملش کردم در چند قسمت آ...