آمار کرونا رو به گوشیت پیامک کن! - کد های مخملی

آمار کرونا رو به گوشیت پیامک کن! - کد های مخملی
با استفاده از پایتون و API به صورت رایگان آمار کرونا رو به گوشیت پیامک...