معرفی چند منبع ساده برای آموزش برنامه‌نویسی به کودکان

معرفی چند منبع ساده برای آموزش برنامه‌نویسی به کودکان
یادگیری برنامه‌نویسی توسط کودکان امری الزامی نیست، اما با توجه به خروج...