اصلاح كد ( 1 ) : نام هاي مبهم

اصلاح كد ( 1 ) : نام هاي مبهم
Refactoring (1) : MYSTERIOUS NAME