ورود به دنیای برنامه نویسی.قسمت 1

ورود به دنیای برنامه نویسی.قسمت 1
از اشتباهات من تا سوالاتی که برای یک برنامه نویس پیش می آید