برنامه نویسی چیست؟

برنامه نویسی چیست؟
در این مقاله و مقالات آینده اول به شما بگم برنامه نویسی چیه و برنامه ن...