برنامه نویس عملگرا

برنامه نویس عملگرا
مقدمهکتاب برنامه نویس عملگرا (The Pragmatic Programmer) یکی از معروف ت...