*صفرتاصد یک برنامه نویس موفق*

*صفرتاصد یک برنامه نویس موفق*
شاید شما فکر کنید که برنامه نویس ها حتما کارهای پیچیده ای انجام میدهند...