شبکه همتا به همتا (Peer-to-Peer Network) چیست؟

شبکه همتا به همتا (Peer-to-Peer Network) چیست؟
بیت کوین در علوم کامپیوتر، شبکه همتا به همتا (peer-to-peer) یا به اختص...