مدل‌های کسب‌وکار عظیم‌داده(2)

مدل‌های کسب‌وکار عظیم‌داده(2)
3- واسطه‌های تبلیغاتی (شبکه‌های تحویل)فیسبوک از ابتدا خود را به عنوان...