1-شروع و آشنایی من با برنامه نویسی

1-شروع و آشنایی من با برنامه نویسی
در دوران تحصیل من در مقطع دبیرستان درسی بنام طرح کاد وجود داشت که باید...