دولت با NEETها کاری ندارد؛ خودتان دست به کار شوید!

دولت با NEETها کاری ندارد؛ خودتان دست به کار شوید!
جمعیت NEETهای ایران روز به روز بیشتر می‌شود و این در حالیست که هیچ توج...